Drobečková navigace

Úvod > Pohřební služby > Praktické rady pro sjednání pohřbu

Praktické rady

Sjednání pohřbu doma

Je pro nás samozřejmostí, že v nejtěžších životních chvílích, které prožívá rodina zesnulého, se Vám tuto situaci snažíme co nejvíce ulehčit. Proto naše pohřební služba nabízí pomoc ve formě sjednání pohřbu přímo v rodině zesnulého. Jedná se o bezplatnou službu, kterou je možno v našich kancelářích dohodnout telefonicky, aniž by objednavatel pohřbu musel cokoliv zařizovat mimo domov. Naši obstaravatelé s sebou pro tuto příležitost mají vše potřebné, včetně návrhů smutečního oznámení.

Kontaktujte nás 24 hodin denně na: +420 774 860 860.

Jaké doklady potřebujete

Občanský průkaz, kartičku pojištěnce, rodný a oddací list zemřelého, občanský průkaz objednavatele pohřbu.

Kam předat oblečení pro zesnulého

Šaty, které jste vybrali pro zesnulého k pohřbu, předejte, prosím, přímo v kanceláři našeho pohřebního ústavu. V žádném případě již není nutná návštěva patologie nebo nemocnice. Pokud nebudete mít šaty k dispozici, oblečeme zemřelého do pohřebního oděvu, tzv. rubáše, který nabízíme v několika provedeních v černé a bílé barvě.

Nárok na pracovní volno - účast na pohřbu

Při úmrtí zaměstnavatel poskytne pracovní volno s náhradou mzdy a to:

 • Na dva dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob
 • Na jeden den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence jeho manžela, jakož i manžela sourozence zaměstnance a na další den, jestliže
 • Zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob
 • Na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na jeden den k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka zaměstnance nebo prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k
 • Nejbližším příbuzným, kteří žili se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob (Nařízení vlády č.590/2006 Sb.)

Nárok na pohřebné

Bohužel od roku 2009, díky našim zákonodárcům, zanikl nárok na pohřebné.

Vdovský a vdovecký důchod

Uvádíme zde několik informací o vdovských/vdoveckých důchodech a podmínky nároku na vdovský a vdovecký důchod podle zákona § 49 a 50 o důchodovém pojištění:

Vdova má nárok na vdovský důchod po zemřelém manželovi, který:

 • Byl poživatelem starobního, plného invalidního nebo částečného invalidního důchodu, nebo
 • Splnil ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na plný invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod anebo zemřel Následkem pracovního úrazu (nemoci z povolání)
 • Vdovec má nárok na vdovecký důchod za stejných podmínek jako vdova na vdovský důchod.
 • Vdovský důchod náleží po dobu jednoho roku od smrti manžela.

Po uplynutí 1 roku od smrti manžela má vdova nárok na vdovský důchod, jestliže:

 • Pečuje o nezaopatřené dítě
 • Pečuje o převážně nebo úplně bezmocného svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti, nebo o takového rodiče, který je částečně bezmocný a starší 80 let
 • Je plně invalidní
 • Dosáhla věku 55 let nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

Nárok na vdovský důchod vznikne znovu, jestliže se splní některá z uvedených podmínek do pěti roků po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod.

 • To platí obdobně i pro vdovecký důchod s tím, že věk pro další nárok na vdovecký důchod činí 58 let.
 • Výše vdovského a vdoveckého důchodu (§ 51 zákona o důchodovém pojištění)
 • Výše důchodu se skládá ze dvou složek, a to ze základní výměry a z procentní výměry.
 • Výše základní výměry důchodu činí od 1. srpna 2008 2 170 Kč měsíčně.
 • Výše procentní výměry důchodu činí 50 % procentní výměry důchodu, na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti.

Sirotčí důchod

Uvádíme zde podmínky nároku na sirotčí důchod dle zákona § 52 o důchodovém pojištění:

Nárok na sirotčí důchod má nezaopatřené dítě, zemřel-li:

 • Rodič (osvojitel), nebo
 • Osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů, a dítě na ni bylo v době její smrti odkázáno výživou, kterou nemohli ze závažných důchodů zajistit jeho rodiče
 • Jestliže rodič (osvojitel) nebo osoba uvedená pod písmenem b) byli poživateli starobního, plného invalidního nebo částečného invalidního důchodu nebo ke dni smrti splnili podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na plný invalidní důchod
 • Nebo podmínky nároku na starobní důchod anebo zemřeli následkem pracovního úrazu (nemoci z povolání)

Oboustranně osiřelé dítě má nárok na sirotčí důchod po každém ze zemřelých rodičů.

 • Nárok na sirotčí důchod nevzniká po pěstounovi nebo jeho manželovi.
 • Nárok na sirotčí důchod zaniká osvojením. Dojde-li ke zrušení osvojení, vznikne nárok na sirotčí důchod znovu.
 • Výše sirotčího důchodu (§ 53 zákona o důchodovém pojištění)
 • Výše důchodu se skládá ze dvou složek, a to ze základní výměry a z procentní výměry.
 • Výše základní výměry důchodu činí od 1. srpna 2008 2 170 Kč měsíčně; v případě oboustranného sirotka náleží základní výměra pouze jednou.
 • Výše procentní výměry důchodu činí 40 % procentní výměry důchodu, na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti.

Podání žádosti o důchod

 • (§ 82 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení) Žádosti o přiznání dávky důchodového pojištění sepisuje s občany okresní správa sociálního zabezpečení příslušná podle místa trvalého pobytu občana nebo místem hlášeného pobytu v ČR, jde-li o cizince.
 • Za občany, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou sami podávat žádost o dávku důchodového pojištění, mohou s jejich souhlasem a na základě potvrzení lékaře o zdravotním stavu těchto občanů podat tuto žádost jejich rodinní příslušníci. Za občany, kteří nemají rodinné příslušníky, může podat tuto žádost jiný občan na základě plné moci.
 • Žádost lze podat nejdříve tři měsíce přede dnem, od kterého občan žádá dávku důchodového pojištění přiznat.
 • Okresní správa sociálního zabezpečení je povinna sepsat žádost o dávku důchodového pojištění; nesmí odmítnout sepsání žádosti, a to i když má za to, že občan nesplňuje podmínky stanovené pro nárok na dávku důchodového pojištění nebo není-li žádost občana doložena potřebnými doklady.
 • Zaměstnavatel je povinen do 8 dnů ode dne, kdy obdržel výzvu okresní správy sociálního zabezpečení sepisující žádost o dávku důchodového pojištění, sdělit písemně požadované údaje.

Společný účet manželů po smrti jednoho z nich banka blokuje

Nejsnazším způsobem, jak je možné ušetřit na bankovních poplatcích je, že manželé mívají jeden společný účet. Bohužel právě tato skutečnost dokáže velmi znepříjemnit život. Stačí totiž, aby jeden z nich zemřel.

Představte si situaci: žena je v domácnosti s dítětem a zemře jí manžel. Všechny peníze mají na jednom účtu v bance, ke kterému mají oba přístup, a vybírají peníze podle potřeb. Co se stane po smrti jednoho z manželů? Notář, který bude projednávat dědictví, pošle příkaz bance, aby účet zablokovala. To znamená, že se druhý z manželů k penězům až do skončení dědického řízení nedostane. Ale vyřízení dědictví je často otázkou měsíců, někdy i let. A na účtu leží peníze, ze kterých rodina žije.

Vyberte peníze hned

Ideální je v prvních týdnech, tedy ještě předtím, než se banka od soudu dozví o smrti manžela, vybrat potřebnou hotovost. Není to nic nezákonného. Do dědictví se totiž správně započítá částka, která byla na účtu v den úmrtí manžela, ale na polovinu má manželka nárok díky tomu, že nejdřív se vypořádává společné jmění manželů (SJM).

O stavu účtu v době smrti banka informuje notáře – to, co žena vybere potom, bude buď součástí společného jmění, nebo se započte jako její podíl na dědictví. Pokud vám chodí na účet výplata či dávky, nechte si je co nejdříve posílat jinam, pak budete mít přístup k penězům bez problémů.

Kontaktujte notáře

Existuje i další možnost, jak se k penězům dostat. Ještě předtím, než se vám notář sám ozve, což může trvat i měsíc, zavolejte na soud v obvodu posledního bydliště zemřelého. Když řeknete jméno, datum narození a smrti manžela, sdělí vám, který notář bude pozůstalost vyřizovat. Pak mu zavoláte, a když vysvětlíte situaci, on ve výjimečných případech nenechá účet zablokovat vůbec, případně pokud už to udělal, dá příkaz bance, abyste mohli s penězi na účtu disponovat.